بایگانی دسته: کلیپ ها

دریچه ای رو به اگاهی (چگونگی دست یافتن به حقوق اساسی مردم)

دریچه ای رو به اگاهی (چگونگی دست یافتن به حقوق اساسی مردم)

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

دریچه ای رو به اگاهی (نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران)

دریچه ای رو به اگاهی (نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران)

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (ﻣﺎﺩﻩ 24 اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎنی ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ)

کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (ﻣﺎﺩﻩ 24 اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎنی ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ)

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح (ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

کلیپ صوتی شرح (ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (خانواﺩﻩ و ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻣﻮﺯﺵ اﻭﻟﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺫاتی بشر)

دریچه ای رو به اگاهی (خانواﺩﻩ و ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻣﻮﺯﺵ اﻭﻟﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺫاتی بشر)

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

دریچه ای رو به اگاهی (مطبوعات در ایران از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر)

دریچه ای رو به اگاهی (مطبوعات در ایران از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر)

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح (ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

کلیپ صوتی شرح (ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی سلامت روانی و امنیت در محیط کار با حق حیات سالم)

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی سلامت روانی و امنیت در محیط کار با حق حیات سالم)

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

کلیپ حقوق بشر به زبان ساده (حق انتخاب)

کلیپ حقوق بشر به زبان ساده (حق انتخاب)

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح (بخش اول کنوانسیون بیابان زدایی)

کلیپ صوتی شرح (بخش اول کنوانسیون بیابان زدایی)

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید: