بایگانی دسته: کلیپ ها

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (وضعیت ازادی مطبوعات و چرایی سانسور در ایران)

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون مربوط به رضایت در ازدواج)

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح (ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

کلیپ صوتی شرح (ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح ( آئین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی)

کلیپ صوتی شرح ( آئین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی)

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح (بخش سوم کنوانسیون وین)

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح (بخش دوم کنوانسیون وین)

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی)

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی)

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

کلیپ ضرورت ایجاد شادی برای انسانها و ارتباط آن با حقوق انسانی

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی بخش دوم

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی بخش اول

ارسال شده در کلیپ ها | پاسخ دهید: