بایگانی دسته: کلیپ صوتی شرح معاهدات بین المللی

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش چهارم)

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش چهارم)

ارسال شده در کلیپ صوتی شرح معاهدات بین المللی | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش سوم)

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش سوم)

ارسال شده در کلیپ صوتی شرح معاهدات بین المللی | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح کنوانسیون (استکهلم بخش دوم)

کلیپ صوتی شرح کنوانسیون (استکهلم بخش دوم)

ارسال شده در کلیپ صوتی شرح معاهدات بین المللی | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش اول)

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش اول)

ارسال شده در کلیپ صوتی شرح معاهدات بین المللی | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (اعلاميه كنفرانس‌ بين‌المللی حقوق‌ بشر تهران)

کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (اعلاميه كنفرانس‌ بين‌المللی حقوق‌ بشر تهران)

ارسال شده در کلیپ صوتی شرح معاهدات بین المللی | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح (اعلامیه جهانی ریشه کنی گرسنگی و سو ء تغذیه)

کلیپ صوتی شرح (اعلامیه جهانی ریشه کنی گرسنگی و سو تغذیه)

ارسال شده در کلیپ صوتی شرح معاهدات بین المللی | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح (اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت در زمینه علم و فن آوری)

کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ اﻭﺭی)

ارسال شده در کلیپ صوتی شرح معاهدات بین المللی | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون جهانی اسکان بشر استانبول)

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون جهانی اسکان بشر استانبول)

ارسال شده در کلیپ صوتی شرح معاهدات بین المللی | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح (بخش دوم کنوانسیون بیابان زدایی)

کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (بخش دوم ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻥ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﺯﺩایی)

ارسال شده در کلیپ صوتی شرح معاهدات بین المللی | پاسخ دهید: