بایگانی ماهیانه: نوامبر 2016

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی در خصوص قتل های زنجیره ای حکومت ایران

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (قتل های زنجیره ای حکومت ایران)

ارسال شده در گزارشات صوتی | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 29 اکتبر 2016

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 29 اکتبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه کمیته جوان و دانشجو 20 اکتبر 2016

گزارش صوتی جلسه کمیته جوان و دانشجو 20 اکتبر 2016

ارسال شده در گزارشات صوتی | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته حفاظت از محیط زیست 22 اکتبر 2016

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته حفاظت از محیط زیست 22 اکتبر 2016

ارسال شده در گزارشات صوتی | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 15 اکتبر 2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 15 اکتبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

فایل صوتی سومین بخش از پروژه شناسایی ادیان گمنام در ایران، ( بخش مزدکیان)

فایل صوتی سومین بخش از پروژه شناسایی ادیان گمنام در ایران، ( قسمت مزدکیان )

ارسال شده در گزارشات صوتی | پاسخ دهید: