کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و نمایندگی ترکیه برگزار می کنند

ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر

  1. هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
  2. در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهائی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی‌توان از این حق استفاده کرد.

کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و نمایندگی ترکیه برگزار می کنند

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ  

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

درسا دره شوری:

چرائی قتلهای زنجیره ای به خصوص مختاری و پوینده

علیرضا شعبانزاده:

بررسی منشاء و شکل گیری فساد در ایران

مهدی گلسفیدی: نویسنده و کارشناس ارشد تئاتر

بررسی و تحلیل آمار کتاب خوانی  و سرانه کتاب در ایران

 علیرضا اسدبکی: نویسنده و کارگردان

بررسی و تحلیل موضوع، چرا برای خوانندگان و ترانه سرایان مرز می گذارند؟

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

برنامه ریزی و پیش بینی فعالیت ها و برنامه سخنرانی در ماه آینده

زمان برگزاری: جمعه 15 دسامبر 2017 ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی

محل برگزاری: پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

Paltalk

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran komitte Honar

مسئول جلسه: مهدی گلسفیدی  

منشی جلسه: دیانا بیگلری فرد

ادمین های جلسه: بهروز خسروی، مهدی گلسفیدی، علیرضا شعبانزاده

  کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق هنرو هنرمندان

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.