همکاران ما

   مسئول کمیته:

بهروز خسروی Behrooz Khosravi

دیگر اعضا ء :

آقای علیرضا اسدبکی  Alireza Asadbaki

 آقای مهدی گلسفیدی    Mahdi Golsefidi 

مسئول تهیه گزارشات هفتگی رادیو : خانم مرضیه بردبار کوچصفهانی Marziyeh bordbar kochesfahani

خانم دیانا بیگلری فرد   Diana Biglarifard

خانم درسا دره شوری  Dorsa Dareshori

آقای امیر شاهمیرزایی جشوقانی        Amir Shahmirzaei Jeshvaghani 

آقای علی شعبانزاده         Ali shabanzade